En l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria les àrees d’ensenyament s’organitzen en matèries. Cada matèria té un nombre assignat d’hores d’ensenyament.

Hi ha tres tipus de matèries:

 

  • Matèries comuns,, que desenvolupen els continguts d’ensenyament de caràcter bàsic i fonamental establerts en el currículum corresponent a les diverses àrees; per això l’han de realitzar tots els alumnes de grup-classe.
  • Matèries optatives, completen i milloren la formació de l’alumne i permeten d’aprofundir en els continguts obligatoris, iniciar el treball en altres continguts d’interès des del punt de vista de l’educació integral, o bé realitzar activitats de reforç per aconseguir els aspectes bàsics dels objectius generals de l’etapa. Els alumnes hauran de triar els que cursaran. En el nostre Centre estan organitzades de manera quadrimestral.
  • Treball de síntesi, se’n fa un a cada curs i vol potenciar les capacitats de cercar informació, elaborar-la i treballar en equip dels alumnes. Al Col·legi Sant Miquel, es realitza en cases de colònies gestionades per la Fundació Pere Tarrés.

A 4t d’ESO, els alumnes faran un projecte de recerca, dirigit per dos professors, que els donaran les indicacions oportunes en les sessions de tutoria; el treball, tanmateix, l’hauran de realitzar fora de l’horari lectiu.

Al llarg de l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria cada alumne ha d’anar configurant el seu propi currículum amb els crèdits comuns, crèdits variables i crèdits de síntesi. Amb aquesta proposta educativa diversificada es pretén  aconseguir un procés adaptat a la situació personal de cada alumne. L’acció tutorial assegura que l’alumne realitzi aquells crèdits que el puguin ajudar més en aquest procés de formació.

Currículum al Col·legi Sant Miquel.

Matèries 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3+1c 3+1c 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3+1c 3
Anglès 3 3 3 3
Ciències socials: geografia i història 3 3+1c 3 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 3 2
Ciències de la naturalesa: física i química 2
Matemàtiques 3+1c 4 4+1c 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 3
Tecnologia 2 2 2
Religió 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi / projecte de recerca 0 0 0 0
Educació ètico-cívica 1
Matèries específiques 2 2 2 9
Pràctiques de laboratori       1c desd.
Educació financera       1c desd.
Writing       1c desd.
Matemàtiques en anglès       1c desd.
Total setmanal 32 32 32 32