INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB DEL COL·LEGI SANT MIQUEL I DELS SEUS CONTINGUTS

El Col·legi Sant Miquel té la seva seu al carrer de Rosselló, 175 08036 de Barcelona, Tel. 93 4104005.

El Col·legi Sant Miquel té el seu portal web a l’adreça electrònica https://www.csm.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el nostre lloc web.

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s’accedeix de manera segura a la seu electrònica del Col·legi mitjançant l’adreça electrònica https://www.csm.cat.

Les informacions i els continguts relacionats amb nostre col·legi que s’inclouen en el portal web, estan subjectes a les previsions següents:

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del portal web www.csm.cat són de titularitat exclusiva del Col·legi Sant Miquel o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús al Col·legi. Els continguts són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Atesa la finalitat educativa del portal, alguns materials, degudament identificats, es presenten sota una llicència oberta de Creative Commons, que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial.

Únicament i exclusivament l’usuari pot utilitzar el material que aquí aparegui per al seu ús personal i privat, sempre que respecti tots els drets de propietat intel·lectual, propietat industrial i altres drets de propietat, i queda, per tant, terminantment prohibida la seva reproducció o qualsevol altre tipus d’utilització amb finalitats comercials o per tal d’incórrer en activitats il·lícites; la seva distribució, difusió, així com la seva modificació, alteració, descompilació o emmagatzematge per a qualsevol finalitat.

No s’autoritza en cap cas:

  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici al Col·legi conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del portal web del Col·legi.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del Col·legi Sant Miquel, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquest.

El Col·legi es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del nostre portal web, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 Protecció de dades de caràcter personal

 A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (DOUE de 4 de maig) (RGPD), i la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per el Col·legi, en els termes i les condicions previstes en el Capítol III del RGPD, us podeu adreçar a:

Col·legi Sant Miquel

Rosselló, 175

08036 – BARCELONA

csm@csm.cat

adjuntant un a còpia del seu DNI/NIE/passaport per tal de poder-ho identificar correctament. També té dret de fer una reclamació a l’AEPD en cas que consideri que s’han infringit els seus drets de protecció de dades. Així mateix, l’informem que el Col·legi ha adoptat totes les mesures previstes en el RGPD per garantir la confidencialitat i la seguretat de les seves dades.

 B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del portal web del Col·legi.

En la seva seu electrònica, el Col·legi no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica del Col·legi.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el Col·legi vetlla perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu portal web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit el Col·legi es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

El Col·legi no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el nostre portal. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.