El Col·legi Sant Miquel és un col·legi privat concertat que pretén, des d’una concepció cristiana de la persona, oferir als seus alumnes una educació integral de qualitat, que combina una formació intel·lectual rigorosa amb un seguiment del seu procés maduratiu en les seves dimensions personal, social i transcendent, tot potenciant valors com l’esforç, el treball en equip, la responsabilitat, l’honradesa, la creativitat, l’esperit crític, el compromís i la solidaritat amb l’entorn proper i llunyà.

L’escola que volem construir amb el nostre treball diari és una escola …

cristiana, que ofereix als seus alumnes una educació integral de qualitat i potencia valors com l’esforç, el treball en equip, la responsabilitat, l’honradesa, la creativitat, l’esperit crític, el compromís i la solidaritat amb l’entorn proper i llunyà.

compromesa amb una educació de qualitat, rigorosa, atenta a la diversitat de l’alumnat i a les seves necessitats especials.

participativa, on tot el personal del Centre, els alumnes i les seves famílies accepten i s’involucren en el seu Projecte Educatiu.

moderna i innovadora, atenta als canvis de la societat i a les noves necessitats dels alumnes i les famílies, i respectuosa amb el medi ambient.

… que gestiona els espais, les instal·lacions i els serveis amb la màxima seguretat i qualitat per satisfer les expectatives de les famílies.

… que aposta decididament per l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per tal de millorar la tasca docent, la gestió administrativa, i la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.

… que pretén que els seus alumnes assoleixin la competència lingüística necessària en tres llengües: català, castellà i anglès.

Treballem perquè els nostres alumnes siguin competents, solidaris i feliços

Documents de centre: