Què és l’ESO?

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria inicia els ensenyaments secundaris, que inclouen també el Batxillerat i els cicles de Formació Professional. Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en quatre cursos acadèmics.

L’objectiu bàsic de  l’ESO és donar als alumnes les competències bàsiques necessàries per fer-los ciutadans d’un món canviant.

Matèries ESO

Matèries 1r 2n 3r
L. Catalana i literatura 3 3 3
L. Castellana i literatura 3 3 3
L. Estrangera 3 4 3
Matemàtiques 3 4 4
Biologia i Geologia 3 2
Física i Química 3 2
Ciències socials 3 3 3
Educació física 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió 1 1 1
Tutoria 1 1 1
Matèries optatives 2 2 2
Total setmana 30 30 30

Matèries ESO4

Matèries ESO4
L. Catalana i Literatura 3
L. Castellana i Literatura 3
L. Estrangera 3
Matemàtiques 4
Ciències socials 3
Educació física 2
Projecte de recerca 0
Religió 1
Tutoria 1

Matèries específiques:

 • Biologia i Geologia + Ciències aplicades (4 h)
 • ————————————————–
 • TIC (2 h)
 • Informàtica (2 h)
 • 2a llengua estrangera (francès) (2 h)
 • Educació visual i plàstica (2 h)
 • Filosofia (2 h)
 • Biologia i geologia (3 h)
 • Física i química (3 h)
 • Tecnologia + TIC (3 h)
 • Economia (3 h)
 • Emprenedoria (3 h)
 • Llatí (3 h)

Treball de Síntesi

El Treball de síntesi és un projecte interdisciplinari que es treballa en grup i que té un tema central que és l’eix en el que giren totes les activitats proposades per les diferents matèries.

En el nostre centre els alumnes el realitzen marxant una setmana lectiva a una casa de colònies i allà desenvolupen totes les activitats d’ensenyament aprenentatge alhora que conviuen i fan créixer les seves relacions.

 • ESO1: “La vida dels nostres avantpassats”, casa de colònies La Ruca (Avinyó, Bages)
 • ESO2: “Acosta’t a la costa”, casa de colònies Artur Martorell (Calafell, Baix Penedès) (en anglès).
 • ESO3: “Noves tecnologies” casa de colònies La Sala (Pobla de Lillet, El Berguedà) (en anglès).

Projecte Chromebook

Els nostres alumnes, gràcies a la feina realitzada a infantil i a primària, quan arriben a l‘ESO ja tenen les competències i les habilitats adequades per treballar amb un entorn virtual i cooperatiu amb les eines de l’entorn Gsuite.

La formació dels nostres mestres i professors, les competències dels nostres alumnes i la qualitat dels materials digitals ens garanteix que la tecnologia ja és, únicament, un mitjà i no un objectiu en si mateix.

Aprenentatge cooperatiu

L'Aprenentatge Cooperatiu és refereix a un grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Es fa servir com una eina més d’aprenentatge, i beneficia als alumnes perquè, entre altres coses:

 • Promou la implicació activa de l'estudiant en el procés d'aprenentatge.
 • Provoca un major nivell de satisfacció amb les activitats de classe.
 • Facilita el desenvolupament de la capacitat de comunicació oral.
 • Prepara als estudiants per al món del treball actual.

eTwinning

eTwinning forma part d’Erasmus+, el programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport. El nostre objectiu és promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat i alumnat dels països que participen a eTwinning, a través de les TIC.

El nostre projecte eTwinning: Our Cultural Treasure Troves.

L´objectiu del nostre projecte és compartir elements de la nostra cultura amb companys d´altres països i sentir-nos orgullosos.
L´anglès serà la llengua franca (la llengua de comunicació), per tant els alumnes milloraran les seves habilitats lingüístiques, a més de millorar les seves competències digitals.

Servei comunitari

Es desenvolupa a ESO4 i tracta de que els l’alumne pugui oferir un servei a la seva comunitat a partir dels coneixements que va adquirint. Per això es treballa mitjançant uns projectes en els quals una part es desenvolupa en els diferents matèries del curs i altra part és la pròpia posada en pràctica oferint unes hores de servei on aprenen a ser uns bons ciutadans i a desenvolupar el seu compromís cívic.

Campanya de reciclatge.

Guies culturals del claustre i del santuari.

Donació de sang i medul·la.

PBL

L'aprenentatge basat en problemes és una estratègia d'ensenyament que inverteix l'organització tradicional dels processos d'aprenentatge:

 • es presenta el problema
 • es delimita allò que ja es coneix i allò que no se sap
 • s'estableixen els objectius
 • s'identifiquen les necessitats d'aprenentatge que són bàsiques
 • es dissenya i es segueix un pla d'actuació, perquè al llarg del procés en què es produeix l'aprenentatge, es resolgui simultàniament el problema

Multilingüisme

La realitat de la nostra societat d’avui en dia fa que els nostres alumnes hagin de ser competents en diferents llengües. Per això, en el nostre col·legi es treballen les matèries en diferents llengües vehiculars, per tal de garantir un bon aprenentatge i desenvolupament de les habilitats en llengües.

Nivell o curs Llengua
ESO1 Música: anglès
Ciències Socials: anglès
Biologia: castellà
Optativa: Francès
Optatives: Keep calm and go green - History of cinema (anglès)
Complementària: Taller de càlcul (anglès)
ESO2 Ciències Socials: anglès
Matemàtiques: castellà
Optativa: Francès
Optatives: Enjoy the net - Mythology (anglès)
Complementària: Taller de comunicació (anglès)
ESO3 Música: anglès
Ciències Socials: anglès
Biologia: castellà
Optativa: Francès
Optativa: Let’s talk about your body! - Reforç (anglès)
ESO4 Ciències Socials: català / anglès
Religió: castellà
Específiques: Emprenedoria / Economia (anglès)
Complementàries: Matemàtiques - Writing (anglès)
ESO1 - 2 - 3 - 4 Desdoblament d’anglès oral (natives)

Projectes

Són un conjunt d’activitats que engloben les diferents matèries dels cursos ESO1, ESO2 i ESO3, relacionades amb un tema central, que serveix de fil conductor per a tot el projecte.

Es treballa en equip cooperatiu al llarg d’una setmana de classe. No es fa l’horari habitual, sinó que les diferents activitats marquen la temporització.