• Dimensió personal: Formar persones amb esperit crític i reflexiu.
  • Dimensió social: Afavorir una educació en valors, accentuant el de la llibertat, el sentit crític, la convivència i la solidaritat, bo i fomentant, un clima de companyonia i un sentiment de pertinença al Col•legi Sant Miquel
  • Dimensió transcendent: Afavorir l’experiència personal de Déu i de la comunitat cristiana, amb les seves expressions sagramentals o litúrgiques, i fomentar el compromís cristià amb les realitats socials.
  • Implicar la comunitat educativa en l’acció solidària directa per mitja de campanyes a favor dels més desafavorits.
  • Fer arribar, sense perdre la identitat cristiana, el missatge evangèlic usant els nous mitjans que la societat actual ens posa a l’abast.
  • Fer proper el carisma MSC.