Caràcter propi

En el Col·legi Sant Miquel treballem en els diferents àmbits de l’ensenyament, amb l’objectiu de donar el màxim de nosaltres mateixos als alumnes i famílies que han confiat en nosaltres, a través de múltiples activitats i projectes:

En l’àmbit de l’aprenentatge

Afavorim un bon acolliment de l’alumnat en totes les etapes i moments.

Des del curs 2015-2016 estem desenvolupant el projecte Creixem que garanteix l’adaptació del nostre Col·legi a les noves metodologies, que ara repassarem, sense perdre la manera de treballar que ha permès obtenir els bons resultats que ens caracteritzen.

Ensenyem en el marc de la teoria de les intel·ligències múltiples que advoca per una concepció d’intel·ligència que és variada i modificable. Desenvolupem aquestes intel·ligències per dotar els alumnes de les competències necessàries per viure en plenitud. A Educació Infantil, posem èmfasi en l’estimulació primerenca que permet desenvolupar el sistema nerviós per afavorir múltiples connexions neuronals.

Garantim l’assoliment de les competències bàsiques a través d’una metodologia pedagògica molt variada on donem gran importància al rigor en l’estudi i al treball en projectes, l’aprenentatge basat en problemes i altres tècniques a tots els nivells educatius.

Usem diferents tècniques d’avaluació (rúbrica, oral i escrita, individual i en grup, coavaluació, …) i destreses de pensament que afavoreixen l’aprenentatge significatiu, l’autonomia i el creixement personal.

Afavorim el treball en equip i usem tècniques de treball cooperatiu en diferents assignatures i nivells. D’aquesta manera la diversitat i la cooperació esdevenen valors inqüestionables.

Tractem la diversitat de l’alumnat, en tota la seva gamma, des dels alumnes amb més dificultats fins als més avançats, gràcies a la tasca tutorial, a l’atenció per part de tot el claustre i a un departament d’orientació ben coordinat amb els equips de mestres i professors, que inclou serveis de psicologia i de logopèdia. Disposem d’aules de suport en totes les etapes i dissenyem activitats especials per a alumnes amb alt rendiment.

Detectem possibles problemes de parla i cognitius dels alumnes en les primeres fases del seu procés d’aprenentatge, a través d’una observació minuciosa i de proves diagnòstiques logopèdiques que es passen a P4 i P5. També passem proves diagnòstiques psicològiques a P5, 2n i 6è de Primària i a 3r de l’ESO amb l’objectiu d’esbrinar els interessos i capacitats dels alumnes per orientar-los en el seu futur.

Potenciem les assignatures instrumentals, llengües i matemàtiques, mitjançant recursos organitzatius, com els desdoblaments i les assignatures optatives. Oferim una àmplia varietat de matèries optatives i de modalitat per afavorir que cada alumne/a pugui triar allò que realment li agrada en funció de les seves preferències personals.

Valorem i potenciem la lectura com a base d’un bon aprenentatge i d’assoliment de competències lingüístiques. En aquesta línia, tenim un pla de lectura per a tot el Col·legi amb moltes activitats i estem potenciant la biblioteca general i les biblioteques d’aula.

Ensenyem l’ús de les noves tecnologies i disposem de quatre aules d’informàtica. Totes les aules del Centre disposen d’un ordinador, projector i connexió a internet. Usem les TIC com a mitjà, no com a fi, per aconseguir els nostres objectius pedagògics. El curs 2018-2019 hem iniciat el projecte Chromebook amb dispositius per cadascun dels alumnes que els permetran aprendre d’una manera més motivadora en la que puguin consultar fàcilment a la xarxa allò que necessitin per als seus estudis.

Millorem constantment en l’ensenyament de l’anglès i disposem del certificat d’escola multilingüe de la FECC i del certificat d’excel·lència en l’ensenyament de l’anglès d’Oxford University Press . Tractem de manera respectuosa i rigorosa les llengües catalana i castellana. En tots els nivells, des d’Infantil a l’ESO, a més d’alguna activitat complementària en anglès, s’ensenyen en aquesta llengua un nombre creixent d’assignatures. A partir de 4t d’EP, disposem de professorat nadiu que dóna un suplement de conversa en grups reduïts. Les classes d’anglès acostumen a estar desdoblades i a batxillerat s’imparteix en grups desdoblats per nivells. El francès és la segona llengua estrangera, per a aquells alumnes que ho trien, a partir de 1r d’ESO. Entre les activitats extraescolars hi trobem l’anglès a diferents nivells i l’alemany.

Participem en el projecte Escoles més sostenibles, a través del qual endeguem accions per tal d’afavorir la consciència mediambiental de tota la comunitat educativa.

I això es tradueix en molt bons resultats acadèmics:

En tots els indicadors de qualificacions de les diferents assignatures, sobretot de les instrumentals, i en el nombre d’alumnes que promocionen curs.

En les proves d’avaluació diagnòstica (3r de Primària)

En les proves de nivell de competències bàsiques (6è de Primària i 4t d’ESO).

En les proves d’accés a la Universitat (PAU).

En múltiples concursos als quals ens presentem i en els quals obtenim habitualment premis i molt bons resultats.

Tenim la qualificació de 4 sobre 4 a les AVAC del Departament d’ensenyament de la Generalitat.

En l’àmbit de la relació entre els alumnes:

Mantenim un bon clima de convivència en el Col·legi basat en el respecte i el diàleg.

Fem reagrupaments de classes cada dos anys (a Educació Infantil, un cop acabada l’etapa) per facilitar el coneixement entre tots els alumnes de la mateixa promoció.

Valorem la tasca dels delegats i d’altres càrrecs de classe escollits democràticament.

Organitzem activitats culturals i esportives en diferents moments de l’any i als diferents nivells (castanyada, Santa Cecília/dia de la música, carnestoltes, Sant Jordi, jornada de la ciència, festa del Col·legi, olimpíades, actes de cloenda del curs, etc.) que són ocasions immillorables per a la participació dels alumnes amb la coordinació dels seus professors.

Organitzem excursions, colònies, treballs de síntesi en cases de colònies, i viatges, amb un doble objectiu: complementar la formació acadèmica i cultural, i establir vincles d’amistat entre els alumnes.

Afavorim l’existència d’institucions vinculades amb el Col·legi com l’Esplai Sant Miquel, el grup de teatre d’exalumnes, o el club d’handbol Sant Miquel, que permeten la relació entre els alumnes i els exalumnes en activitats lúdiques, esportives i culturals.

Organitzem, en col·laboració amb l’APMA, un gran nombre d’activitats extraescolars no lectives que permeten als alumnes practicar diferents modalitats esportives i activitats culturals i acadèmiques.

I això dóna com a resultat:

L’assoliment per part dels nostres alumnes de valors democràtics.

Un índex d’assistència a classe molt elevat, amb molt poques absències, sempre degudament justificades.

Un alt grau de convivència entre alumnes i professors, amb molt pocs incidents disciplinaris, que són resolts des de la comprensió i el diàleg.

La felicitació que rebem de moltes cases de colònies, hotels, teatres i diversos centres d’activitats culturals pel bon comportament dels nostres alumnes.

La vinculació d’exalumnes amb activitats del Col·legi i la presència de molts fills d’exalumnes entre el nostre alumnat actual.

En l’àmbit de la solidaritat, el compromís i la vida cristiana:

Potenciem activitats de col·laboració entre alumnes de diferents nivells del Col·legi (aprenentatge-servei): Padrinatge de lectura dels alumnes de 6è d’EP als de 1r d’EP; padrinatge matemàtic entre els alumnes de 4t d’ESO i 4t d’EP; programa de voluntariat dels alumnes de 2n de batxillerat amb els alumnes d’educació infantil.

Proposem activitats solidàries als alumnes més grans: amb la comunitat de Sant Egidi, amb els menjadors de la Mare Teresa, Càritas, l’arxiprestat, i altres projectes solidaris.

Participem en campanyes solidàries com el Domund i cada final de primer trimestre organitzem la Campanya del Quilo de recollida d’aliments per als més necessitats.

Celebrem tots plegats dies assenyalats que serveixen per a la reflexió: el dia de la Pau, el del Fundador dels Missioners del Sagrat Cor, el P. Juli Chevalier…

Disposem d’un departament de Pastoral que coordina totes les activitats encaminades a mostrar les característiques de la vida cristiana als alumnes: a través del lema anual, de l’ambientació del Col·legi, de convivències cristianes, de celebració del Nadal o la Pasqua, d’altres actes religiosos, de les activitats solidàries, etc.

Existeix un grup de mares i pares (Itapúa), que col·labora en diferents projectes solidaris.

Donem l’oportunitat als alumnes de rebre els Sagraments de la Comunió (4t d’EP) i de la Confirmació (4t ESO), amb catequesi voluntària fora de l’horari escolar.

I això es manifesta en:

Uns alumnes conscienciats de la seva responsabilitat davant la societat i la naturalesa.

La participació d’un bon nombre d’alumnes en projectes solidaris dins i fora del Col·legi.

Una comunitat educativa solidària amb una participació activa en les diverses campanyes que organitza el Col·legi.

Uns alumnes formats en la tradició cristiana i en un model de comportament basat en l’estimació als altres.

Una bona proporció d’alumnes que reben els sagraments de l’Eucaristia i la Confirmació i que es formen en les diferents catequesis que imparteixen professors, pares i mares del Col·legi.

En l’àmbit de la comunicació amb les famílies i la societat.

Controlem de forma estricta l’assistència dels alumnes a classe, contactant ràpidament amb les famílies en el cas de detectar alguna absència no justificada.

Proposem una via fluïda de comunicació amb totes les famílies a través d’entrevistes amb els tutors, coordinadors i caps d’estudis.

Convoquem reunions de mares i pares amb diferents finalitats al llarg del curs: benvinguda, presentació de resultats en tests psicotècnics, informació de colònies o viatges, etc.

Disposem d’una plataforma informàtica, Clickedu, a través de la qual ens posem en contacte amb les famílies per donar-los informació acadèmica en temps real (notes, incidències, absències) i lliurar-los les circulars.

Disposem d’una pàgina web molt completa i actualitzada en què es pot trobar informació sobre el Col·legi, la seva programació anual, les activitats que s’han dut a terme, les novetats, així com accés a diferents informacions d’interès (APMA, departament d’orientació, projectes, serveis i activitats extraescolars, esplai, etc.).

Emprem sistemes de comunicació social (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, …) i això ens permet donar difusió a informació d’interès per a la comunitat educativa.

Organitzem de forma periòdica conferències i altres activitats obertes a tothom.

Col·laborem amb l’Associació de Pares i Mares dels alumnes, que gestiona moltes activitats culturals i esportives en horari extraescolar i que subvenciona algunes activitats del Col·legi.

Estem oberts a la col·laboració amb qualsevol institució relacionada amb la nostra comunitat educativa, sempre d’acord amb el projecte educatiu i l’ideari del Centre.

I aixòcom a conseqüència:

El coneixement puntual per part de les famílies i dels mateixos alumnes del nostre projecte pedagògic i dels resultats acadèmics que van obtenint al llarg del curs.

Una comunicació àgil i directa amb les famílies que permet mantenir-les informades de les diferents activitats i solucionar amb rapidesa els dubtes que puguin sorgir.

Una informació completa, actualitzada i visual de les nostres activitats, a través de la web i les xarxes socials, adreçada a la nostra comunitat educativa i a la societat.

La relació del nostre Col·legi amb el barri i el conjunt de la ciutat i la societat, representats per les seves diferents institucions públiques i privades.

Per últim, totes aquestes activitats són constantment avaluades mitjançant un pla d’avaluació interna. I, a més estan subjectes a la certificació de qualitat ISO 9001:2015, dins un pla de qualitat que es va iniciar el 2006 en el Col·legi.

Documents de centre: