Equip del Departament

El Departament d'Orientació

Qui som?

Psicòloga: Esther Carvajal

ecarvajal@profe.csm.cat

Logopeda: Eugènia Peralta

eperalta@profe.csm.cat

Coordinadora suport ESO: Berta Rueda

brueda@profe.csm.cat

Coordinador DO: Jordi Longarón

jlongaron@profe.csm.cat

Què fem?

Assessorament als professors/res i a les famílies en temes relacionats amb el desenvolupament acadèmic i maduratiu dels alumnes.

Valoracions psicopedagògiques i logopèdiques dels alumnes que ho requereixin.

Intervenció/atenció per part dels serveis de logopèdia i suport.

Seguiment i coordinació amb els tutors/es i les famílies dels alumnes atesos pel departament.

Seguiment i coordinació amb els centres externs que atenen els alumnes del col·legi.

Administració de proves col·lectives:

Logopèdiques als alumnes de P4 i P5 d' EI.

Psicopedagògiques als alumnes de P5 d’EI, 2n i 6è d’EP i 3r d’ESO.

Assessorament als pares dels alumnes en temes relacionats amb l´àmbit escolar.

Actuació

Quan es detecta un alumne que mostra dificultats en el seu procés maduratiu o d'aprenentatge, el tutor/a pot sol·licitar assessorament al departament d'orientació. Si és la família qui mostra aquesta inquietud, pot demanar-ho a través del tutor/a.

El departament d'orientació estudiarà les necessitats de l'alumne/a i valorarà les actuacions oportunes, d'acord amb l'equip docent.

La valoració final serà comentada amb la família conjuntament amb el tutor/a.

En els casos que es consideri necessari, l'alumne rebrà l'atenció adient per part del servei corresponent: psicologia, logopèdia o suport psicopedagògic.

Quan l'alumne/a rebi una atenció fora de l'escola es farà un seguiment de l'evolució dels alumnes amb els tutors/es i amb els centres externs.

El departament d’orientació també assessora als equips docents de les diferents etapes en temes referents a les dificultats que puguin presentar els alumnes en relació al seu procés maduratiu i/o d’aprenentatge.

Podeu estar informats de les novetats en el compte de Twitter: @dorientacioCSM