Escola multilingüe

El català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge i esdevindrà un vincle de cohesió entre els alumnes del Col·legi que serà important per facilitar la convivència de tota la comunitat educativa. El Centre farà del català el vehicle d’expressió habitual en les seves activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.

Tot i que el català és la llengua vehicular principal del nostre Centre, el castellà també té un paper rellevant a l’escola, ja que és la llengua materna d’una bona part del nostre alumnat. Per això serà llengua vehicular, com a mínim, a més de la matèria de llengua castellana en una altra assignatura que cursin tots els alumnes del nivell.

La llengua estrangera obligatòria al Col·legi serà l’anglès, que s’impartirà en d’altres assignatures no lingüístiques, a més de la matèria de llengua anglesa. Tanmateix, l’alumnat tindrà la possibilitat, a l’ESO, d’estudiar la llengua francesa en diverses assignatures optatives. El Col·legi també ofereix llengües clàssiques com el llatí i el grec, a 4t d’ESO i al Batxillerat.