El Batxillerat és una etapa educativa formada per dos cursos, amb unes característiques específiques i unes finalitats pròpies en el conjunt de l’Educació Secundària Postobligatòria. El Batxillerat té com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com la seva orientació i preparació, homologable amb el nostre entorn europeu, per a l’ensenyament universitari, per als estudis de formació professional específica de grau superior i per a la vida activa.

  • ·       Formació: El Batxillerat té una funció terminal, un valor educatiu per ell mateix. El Batxillerat ofereix el grau superior de qualificació general que la societat actual reclama als ciutadans. La formació que proporciona té interès tant per les possibilitats de promoció laboral com per a ampliar el propi bagatge cultural. Aquest aspecte formatiu es manifestarà en una maduració intel·lectual i humana de l’alumnat, una capacitat més gran per adquirir i integrar nous sabers i habilitats i una millor preparació per desenvolupar funcions complexes que impliquin assumir responsabilitats com a persones actives en la societat. Altres objectius educatius seran els de facilitar als alumnes un contacte més profund amb la realitat social, cultural i històrica en la qual viuen i iniciar-los en les metodologies pròpies de les disciplines científiques.
  • ·       Orientació: L’alumnat ha de rebre els recursos suficients que li permetin canalitzar les seves preferències i capacitats vers una adequada via de formació. Les tutories, les opcions del currículum i el treball de recerca són part d’aquests recursos.
  • ·       Preparació: El Batxillerat té un caràcter de preparació per als estudis posteriors, però això no significa que s’hagi de convertir en un simple pròleg de la universitat, ni tampoc que s’hagin de traslladar a l’ensenyament secundari els esquemes científics i didàctics propis de nivells superiors. Es tracta, més aviat, d’adoptar uns plantejaments que, tot i ser coherents amb els de l’etapa educativa anterior, contribueixin a aprofundir i ampliar els coneixements desenvolupats, i d’incorporar-hi la perspectiva analítica pròpia de les disciplines científiques, i també un major rigor en la formulació del coneixement. Tanmateix, la preparació per a l’examen d’accés a les universitats constitueix un dels punts bàsics a tenir en compte a l’hora de la preparació del currículum.

  El Col·legi Sant Miquel pretén que el seu Batxillerat, amb les modalitats que s’imparteixen, esdevingui una font de coneixements, procediments i actituds prou elevada per tal que els alumnes puguin accedir sense cap mena de dificultats a l’opció que desitgin que, en un percentatge que creiem elevat, serà la dels estudis universitaris. I tot això sense oblidar el caràcter confessional del Centre que ens porta a donar una gran importància a la formació cristiana i integral dels alumnes. Les matèries del batxillerat es distribueixen en:

  • Matèries comunes: garanteixen que tots els alumnes tindran accés a un tronc cultural bàsic i comú, tal com queda expressat en els objectius generals de l’etapa, que són comuns a totes les modalitats i a les matèries que les configuren i que confereixen al currículum la unitat necessària.
  • Matèries de modalitat: apunten cap a la possibilitat d’oferir una resposta educativa ajustada a la progressiva diferenciació d’interessos, aptituds i competències bàsiques dels alumnes. El Col·legi Sant Miquel ofereix als seus alumnes la possibilitat de cursar dues de les tres modalitats que permet la normativa:
  1. Ciències i Tecnologia.
  2. Humanitats i Ciències Socials.
  • Matèries optatives: permeten completar i aprofundir en l’adquisició de coneixements bàsics en funció del currículum de l’alumnat.
  • Treball de recerca: permet de consolidar les capacitats de recerca dels alumnes i desenvolupar-ne de noves, aplicant-les a les diferents matèries que cursen, segons que estableix la llei. Per aquest motiu s’ha establert que en el currículum de tots els alumnes de Batxillerat  ha de figurar la realització d’un treball de recerca.