Un dels objectius del Batxillerat, segons la Llei, és el de consolidar les capacitats de recerca dels alumnes i desenvolupar-ne de noves, aplicant-les a les diferents matèries que cursen. Per aquest motiu s’ha establert que al currículum de tots els alumnes de Batxillerat  ha de figurar la realització d’un treball de recerca. D’aquesta forma s’intenta aconseguir que, en el procés d’elaboració d’aquest treball, els alumnes assoleixin totes les capacitats i habilitats necessàries per dur a terme una recerca, sàpiguen tractar les dades que n’obtinguin i aconsegueixin exposar els resultats de la seva feina d’una forma digna, tant de manera escrita com oral.

En el nostre Col·legi hem entès el treball de recerca com un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la investigació que realitza cada alumne/a en un àmbit que ell o ella ha escollit i acotat en part. Dit d’una altra manera, és un treball on el component de la recerca ha d’estar present, on no és suficient copiar el que diuen uns quants llibres, on l’activitat de camp (en el seu sentit més ampli) és vital i complementària de la consulta bibliogràfica.

Els alumnes hauran d’invertir unes 70 hores en tot el procés de preparació, disseny, investigació, redacció i presentació del treball. És indispensable realitzar el treball de recerca per poder superar el Batxillerat. La seva nota representa el 10% de la nota final del Batxillerat.

El treball de recerca, com ja hem dit, està format per totes les activitats de recerca que realitzen sobre un tema determinat. El tema pot ser interdisciplinari. No és objectiu del treball de recerca, ni es pot pretendre que els alumnes descobreixin res. No es pretén que facin cap aportació fonamental a cap camp del saber. Només cal que assoleixin els procediments i les actituds característiques de l’activitat de recerca.

El treball ha de ser individual. Només pot ser en grup en el cas que la complexitat del treball ho faci convenient, i en tot cas cada alumne/a ha de presentar el seu dossier, les seves conclusions, etc.

Cada alumne/a disposarà d’un tutor/a del seu treball per tal que l’orienti en la seva elaboració. La funció del tutor/a és només orientadora. En cap cas és el responsable de fer el treball. Durant el treball, tenen reunions periòdiques amb el seu tutor/a. S’han previst unes deu reunions en tot el procés del treball. La valoració del treball que el tutor/a fa té un pes específic molt important a la nota final.

L’avaluació dels alumnes valorarà aspectes molt diversos. En primer lloc, la seva iniciativa, dedicació, constància, capacitat de recerca i puntualitat durant l’execució de la recerca. En segon lloc, la qualitat del dossier que han de confeccionar i lliurar i on constarà el que han fet i les seves conclusions. En tercer lloc, la capacitat de comunicació davant d’un tribunal.

Abans de començar el procés d’elecció, els alumnes rebran informació sobre el treball de recerca en unes 7 sessions de tutoria, de manera que ja es trobin en aquell moment suficientment informats.Un dels objectius del Batxillerat, segons la Llei, és el de consolidar les capacitats de recerca dels alumnes i desenvolupar-ne de noves, aplicant-les a les diferents matèries que cursen. Per aquest motiu s’ha establert que al currículum de tots els alumnes de Batxillerat  ha de figurar la realització d’un treball de recerca. D’aquesta forma s’intenta aconseguir que, en el procés d’elaboració d’aquest treball, els alumnes assoleixin totes les capacitats i habilitats necessàries per dur a terme una recerca, sàpiguen tractar les dades que n’obtinguin i aconsegueixin exposar els resultats de la seva feina d’una forma digna, tant de manera escrita com oral.

En el nostre Col·legi hem entès el treball de recerca com un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la investigació que realitza cada alumne/a en un àmbit que ell o ella ha escollit i acotat en part. Dit d’una altra manera, és un treball on el component de la recerca ha d’estar present, on no és suficient copiar el que diuen uns quants llibres, on l’activitat de camp (en el seu sentit més ampli) és vital i complementària de la consulta bibliogràfica.