En cada curs de batxillerat hi ha tres avaluacions, una per cada trimestre, les dates de les quals poden ser consultades al calendari del curs. Cadascuna de les avaluacions ve precedida per cinc dies d’exàmens de totes les matèries, per a la realització dels quals s’aturen les classes habituals i es fa un horari especial. Amb això hom pretén de facilitar la concentració de l’alumnat i la seva dedicació a l’estudi. Els pares en rebran el corresponent informe. A més, existeix una avaluació inicial, que serveix de referència primera del seguiment del curs que està fent l’alumne/a, per tal de detectar de seguida possibles problemes. D’aquesta avaluació també en reben informe els pares, però no s’aturen les classes per realitzar els exàmens.

El professorat té en compte, a l’hora d’avaluar, els conceptes, procediments i actituds de cada alumne/a, segons que s’especifica per a cada matèria. (vegeu els criteris d’avaluació detallats de les diverses matèries).

Cada trimestre es reuniran els professors de batxillerat dels diferents grups constituïts en Junta d’Avaluació, coordinada pel tutor/a. La Junta d’Avaluació que valora a un/a alumne/a estarà formada per tots els professors que imparteixen classes a aquest/a alumne/a. En aquesta Junta es sotmetran a debat les qualificacions dels alumnes i es prendran les decisions definitives sobre la qualificació dels alumnes. També es poden proposar solucions a possibles problemes que puguin aparèixer tant en el rendiment d’un alumne/a com en el d’un grup o d’una matèria en concret. Els professors portaran a la Junta les seves qualificacions que estaran expressades de forma numèrica del 0 al 10. El 5 es considera aprovat.

Promocionen de primer a segon els/les alumnes que aconsegueixin superar totes les matèries de primer i aquells que com a màxim no hagin superat dues assignatures. En aquest cas, tindran l’oportunitat d’aprovar-les encara en dues convocatòries extraordinàries d’examen: una al setembre i l’altra al llarg del segon curs. Cada matèria té previstes, a més, en el seu programa, les activitats d’avaluació i seguiment continuats de la matèria suspesa al llarg del segon curs. Qui suspengui més de dues assignatures a primer curs, l’haurà de repetir tot sencer.

Aproven el batxillerat aquells/es alumnes que hagin superat totes les assignatures de segon i primer curs de Batxillerat. Si un/a alumne/a suspèn alguna matèria, tindrà la possibilitat de tornar a cursar només aquelles matèries el curs següent. L’alumne pot estar escolaritzat a batxillerat fins a quatre cursos.

És molt recomanable que l’alumne/a s’informi bé dels criteris d’avaluació concrets de cada matèria, publicats en la Intranet, donat que cadascuna presenta les seves especificitats. Hi ha, però, una sèrie de criteris comuns a totes les matèries de batxillerat:

  1. Si un/a alumne/a falta a classe, serà penalitzat/da en la nota d’Actitud de la matèria corresponent, de la següent manera: Les absències que no estiguin degudament justificades descompten el 50% de punts cadascuna en la nota d’actitud. Aquelles que estiguin justificades, en canvi, no seran tingudes en compte. No obstant, convé recordar que les absències constants, encara que estiguin justificades, interfereixen greument el seguiment i l’assimilació de les matèries per part de l’alumnat, de manera que, a partir d’un 20% d’absències en una assignatura, tot i que estiguin justificades, el professorat pot optar per valorar negativament l’actitud de l’alumne, i fins i tot pot perdre el dret a l’avaluació continuada de la matèria en aquella avaluació, i quedar per tant no avaluat, llevat de casos excepcionals que seran estudiats pel claustre.
  2. Si l’alumne no es presenta a un examen parcial, perd la nota corresponent i aquest examen no se li torna a fer. Cada professor establirà els mecanismes per avaluar aquesta part de la seva assignatura, sempre que l’absència sigui justificada amb un certificat mèdic o institucional (no seran vàlids en aquest cas els justificants dels pares).
  3. D’altra banda, qui falta a totes les matèries d’un dia i només assisteix a aquella en què es realitza un examen parcial, no té dret a examinar-se’n. Si ho fes, perdria automàticament la nota d’aquell examen.
  4. Qui no faci l’examen d’avaluació d’una assignatura, encara que sigui per motius justificats, no podrà ésser-ne qualificat en aquella avaluació, donat que es tracta de l’examen més important. Cada professor establirà els mecanismes de recuperació que consideri adients.
  5. Qui és trobat copiant en un examen suspèn aquella avaluació i només pot obtenir un 5 com a màxim de nota final en aquella assignatura, llevat de casos excepcionals, a judici del professor de la matèria, que hauran de ser comunicats al coordinador, el qual n’informarà el Claustre de professors i ho sotmetrà a la seva aprovació en la reunió d’avaluació pertinent.
  6. En tots els exàmens, parcials i d’avaluació, l’alumne/a només podrà disposar dels elements imprescindibles per a realitzar l’examen; la resta d’objectes, especialment els telèfons mòbils i altres elements electrònics, seran dipositats fora del seu abast fins al final de l’examen.
  7. En els exàmens finals es pot pujar la nota, però també baixar-la, a criteri del professor. En canvi, en els exàmens extraordinaris no es pot, en cap cas, baixar la nota.