La Llei fixa que, per accedir als estudis universitaris, un cop obtingut el títol de Batxillerat, serà necessària la superació d’una prova que, juntament amb les qualificacions obtingudes en el Batxillerat, valori, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica dels alumnes i els coneixements que hi hagin adquirit tant en les matèries comunes com en les de modalitat. Per tant, preparar-se bé per a les PAU és, simplement, fer bé el Batxillerat. Les qualificacions obtingudes en les PAU són una condició necessària per a l’accés a la Universitat i són l’instrument emprat per determinar les prioritats d’accés a les universitats públiques quan la demanda d’un estudi supera la capacitat d’oferta de la facultat sol·licitada.

Després d’haver superat satisfactòriament el Batxillerat i en el cas que desitgin presentar-se  a les PAU, els estudiants han de fer el procés de matriculació seguint els tràmits que els seran indicats en el mateix Col·legi.

L’estructura i la qualificació de les proves és la següent:

Exercici

Matèries

Qualificació

Fase general (obligatòria per a tothom) Llengua i literatura castellanaLlengua i literatura catalana

Llengua anglesa

Història o Filosofia

Una matèria de modalitat triada per l’alumne/a entre   les cursades a segon curs

Mitjana aritmètica de les qualificacions   obtingudes en tots els exàmens.

S’obté així la nota de superació de les PAU (60 %   nota de batxillerat + 40 % nota de la fase general).Sobre 10.

Fase específica (optativa, per millorar la nota de la fase general)

Fins a un màxim de tres matèries de   modalitat, triades per l’alumne/a, que no cal haver cursat a segon,   associades a la branca de coneixement del grau que es vol cursar.

Només compten les dues notes més altes,   sempre que siguin superiors a 5.

Cada facultat ponderarà les matèries que   consideri oportunes per a les titulacions que ofereix, multiplicant el   resultat obtingut per 0,1 o 0,2.

S’obté així la nota definitiva d’admissió a les   universitats (nota de superació de les PAU + dues notes més altes de la fase   específica, degudament ponderades).Sobre 14.

 

La qualificació definitiva de la fase general (nota de superació de les PAU) és la ponderació d’un 60% de la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne/a a Batxillerat i un 40% de la qualificació global de la prova de les PAU, sempre que superi la nota de 4. La qualificació definitiva de les PAU haurà de ser igual o superior a 5 per tal que l’alumne/a sigui considerat apte/a. En cas d’empat a l’hora d’accedir a una facultat concreta, es valorarà especialment la nota de la matèria de modalitat de què s’hagi examinat l’alumne/a, quan aquesta sigui específica del grau que desitgi cursar. Aquesta qualificació no té caducitat i no hi ha límit de convocatòries.

La qualificació definitiva de la fase específica (nota d’admissió a les universitats) és la suma a la nota de superació de les PAU de les dues millors notes de les matèries de modalitat vinculades al grau que es vulgui cursar, sempre que la nota sigui superior a 5, ponderades amb un barem que decideix cada facultat (de 0,1 a 0,2 x nota obtinguda). La llista de ponderacions de cada facultat es farà pública a l’inici de cada curs, i va en funció de les matèries que cada facultat consideri més idònies per a cursar els seus estudis. Aquesta qualificació, per tant, varia en funció del grau que vulgui fer l’alumne/a: s’obtenen tantes notes com opcions d’accés existeixin. Caduca als dos anys, però tampoc no hi ha límit de convocatòries. La seva finalitat és únicament la de millorar la nota de superació de les PAU, de forma optativa, en el cas que l’alumne/a desitgi accedir a un grau amb la nota de tall elevada.