L’organització del Batxillerat a la nostra comunitat educativa contempla els càrrecs de coordinació següents:

Delegats de curs

N’hi ha dos per cada classe (delegat i sotsdelegat), escollits democràticament pels seus companys. Les seves funcions principals són:

  • Servir d’intermediaris entre la classe i els professors, tutors o coordinador.
  • Tenir cura del bon estat del material escolar d’ús comú: pupitres, llums, aparells de vídeo i transparències, mapes, guixos, etc.
  • Vetllar per la bona convivència dels membres de la seva classe, tot comunicant al tutor els possibles incidents que es puguin produir.
  • Encarregar-se de recollir els diners per a les sortides culturals del curs.
  • Ser els òrgans consultius dels tutors i el coordinador quan hagin de prendre decisions que els afectin.

Tutors

Existeix un/a tutor/a per a cada classe, que és qui imparteix la matèria de tutoria i constitueix la via de comunicació habitual entre els alumnes i llurs famílies i el Col·legi. També és qui vetlla perquè l’ambient de la classe sigui el més apropiat per a l’estudi i manté entrevistes personals amb els alumnes de la seva tutoria per tal d’orientar-los en les qüestions acadèmiques.

Coordinadora

La  Sra. Elisenda Martí és la responsable de l’etapa pel que fa a les activitats que s’hi realitzen, entre elles el Treball de recerca, i coordina l’equip de tutors i professors. També és qui controla l’assistència a classe dels alumnes i tot allò que té relació amb la disciplina.

Cap d’estudis de secundària

El cap d’estudis de secundària (E.S.O. i Batxillerat), Sr. Sergi Grau, és qui s’encarrega de l’organització general de l’etapa i de la distribució d’assignatures dels alumnes.

Director

El Sr. Raimon Sucarrats és el director general del Col·legi.

Titular

El Sr. Cristóbal Moyano és el representant de l’entitat titular del Col·legi.

Coordinador de Pastoral

Existeix un departament de pastoral, coordinat pel Víctor Gregorio, que s’encarrega de totes les activitats d’animació cristiana del Col·legi: convivències religioses, temps litúrgics, eucaristies, grups d’oració, activitats i campanyes d’ajuda als marginats i necessitats del nostre entorn, etc. L’equip de pastoral es posarà en contacte amb els alumnes per proposar-los, de forma sempre lliure i voluntària, les diferents activitats que organitza al Col·legi al llarg del curs.