A 1r de Batxillerat l’alumnat cursarà les següents matèries comunes:

1r DE BATIXLLERAT
MATÈRIES COMUNES H MATÈRIES DE MODALITAT H MATÈRIES

ESPECÍFIQUES

H
Llengua catalana i literatura 3 Biologia I 4 Tecnologia industrial I 4
Llengua castellana i literatura 2 Ciències de la terra 4    
Anglès 3 Física I 4 Religió 2
Filosofia 3 Química I 4    
Educació Física 2 Dibuix tècnic I 4    
Tutoria 1        
Treball de recerca 0 Grec I 4    
    Economia de l’empresa I 4    
MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ H Història del món contemporani 4    
Matemàtiques I 4 Literatura universal 4    
Llatí I 4        
Matemàtiques aplicades I 4        

 

A 2n de Batxillerat l’alumnat cursarà les següents matèries comunes:

Llengua castellana i literatura 2 hores setmanals
Llengua catalana i literatura 2 hores setmanals
Llengua anglesa 3 hores setmanals
Història de la filosofia 3 hores setmanals
Història d’Espanya 3 hores setmanals
Tutoria 1 hora setmanal

                        TOTAL:                      14 hores setmanals