Matèries de modalitat

Segons la modalitat escollida, l’alumnat haurà de cursar com a mínim un total de 6 entre les següents matèries, distribuïdes en 3 cada curs:

Matemàtiques I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Física I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Química I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Dibuix tècnic I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Tecnologia industrial I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Biologia I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Ciències de la terra i del medi ambient I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

Modalitat Humanitats i CCSS.

Llatí I i II

Modalitat Humanitats i CCSS.

Grec I i II

Modalitat Humanitats i CCSS.

Història del món contemporani

Modalitat Humanitats i CCSS.

Història de l’art

Modalitat Humanitats i CCSS.

Economia de l’empresa I i II

Modalitat Humanitats i CCSS.

Geografia

Modalitat Humanitats i CCSS.

Literatura castellana

Modalitat Humanitats i CCSS.

Literatura catalana

Modalitat Humanitats i CCSS.

De les matèries que tenen dues parts (I i II) se’n cursen 4 hores setmanals a cada curs, mentre que les altres són cursades algunes a primer i altres a segon, segons que s’indica en l’apartat següent (itineraris). En el pas de primer a segon, hom pot sol·licitar un canvi de modalitat i, en conseqüència, de les matèries relacionades.

Matèries optatives

Els alumnes poden cursar com a matèria optativa una quarta matèria de modalitat o bé triar-ne alguna de les següents, que es vincula a les matèries de modalitat cursades per l’alumnat:

Optatives vinculades a la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials:

  • TIC (2 hores setmanals, a segon curs).
  • Estadística (2 hores setmanals, a segon curs).
  • Psicologia i sociologia (4 hores setmanals a primer curs).
  • Francès (4 hores setmanals a primer curs).

A més, els alumnes de les modalitats científiques realitzaran pràctiques als laboratoris, en sessions de dues hores a la tarda, durant el primer i segon curs, de forma gratuïta, per tal de fornir-se dels procediments de laboratori que els seran importants per a les futures carreres de l’àmbit científic.