Hi ha unes normes mínimes que tot l’alumnat ha de respectar per tal d’aprofitar al màxim el temps, les seves capacitats i els recursos acadèmics, i també per tal que la convivència amb companys i professors sigui ben harmoniosa. Són les següents:

1. L’activitat més important que es realitza al Col·legi és l’estudi. Per tant:

 • Cal que tot l’alumnat cooperi perquè l’ambient de treball sigui rigorós i enriquidor, tot respectant el calendari escolar i l’horari establert, realitzant totes les tasques encomanades pels professors i respectant el treball dels companys.
 • L’assistència a classe és obligatòria, a més de ser indispensable per al correcte seguiment i aprofitament de les assignatures. Per tant, si un/a alumne/a falta a classe per motius injustificats, serà penalitzat/da en la nota d’Actitud de la matèria corresponent. A més, el coordinador trucarà a les famílies per assegurar-se que queden informades d’aquesta incidència.
 • Si algun/a alumne/a falta, ha de justificar al coordinador la seva absència al dia següent mitjançant una targeta signada pels pares, per via telefònica o a través de la plataforma. En cas contrari, es considerarà una absència injustificada, amb les conseqüències expressades anteriorment.
 • De la mateixa manera, per marxar del Col·legi durant l’horari lectiu cal presentar un justificant al coordinador. Si l’alumne/a es troba malament de forma imprevista, caldrà que n’informi també el coordinador, el qual ho farà saber a la família.
 • Si l’alumne/a arriba amb retard a classe, la incidència quedarà reflectida, de manera que, en cas que reincideixi tres cops en el retard, estarà obligat a assistir una tarda a l’escola per treballar l’assignatura en què ha faltat, ja sigui fent deures o recuperant-ne els apunts que ha perdut. Si els retards continuen, s’emprendran llavors mesures disciplinàries més greus, que inclouen sancions contemplades en el reglament de règim intern.
 • Si un/a professor/a arriba amb retard, cal ser suficientment responsable per esperar-lo dins de la classe en silenci.

2. El respecte és un valor fonamental per a la convivència. Per tant:

 • Cal tenir cura de tot el material escolar: pupitres, aparells de vídeo i projectors, guixos, ordinadors i material de la biblioteca, etc. Si algun/a alumne/a trenca o fa malbé qualsevol element del col·legi n’haurà de pagar el valor de la reparació o restitució.
 • L’alumnat no pot utilitzar els ordinadors de les aules entre classes sense permís d’un professor.
 • Cal col·laborar per mantenir els espais nets i endreçats, tot fent servir les papereres i no deixant res tirat per terra o mal endreçat en el pupitre.
 • La paraula i el gest han de ser instrument de comunicació i diàleg: cal respectar en tot moment els companys, els professors i el personal no docent del centre, així com els vianants del voltant del col·legi.
 • En els desplaçaments pel col·legi cal evitar de molestar els altres.
 • La higiene és essencial per a la bona convivència i igualment venir vestit de forma adient a l’activitat que es realitza al col·legi. Queda, doncs, prohibit: qualsevol estil de vestir que contradigui el caràcter propi del centre, com, per exemple: dur els cabells tenyits de colors estridents; portar la roba estripada, o pantalons, faldilles, jerseis i samarretes excessivament curts; portar roba que faci apologia del consum de substàncies estupefaents, ideologies polítiques i comportaments immorals o antireligiosos; roba esportiva o xandall fora de les activitats esportives; calçat més adequat per anar a la platja que per venir a un centre educatiu. El Col·legi prega també encaridament els pares que no permetin als seus fills/filles l’ús de piercings o altres ornaments innecessaris.
 • Està prohibit terminantment fumar, consumir begudes alcohòliques o substàncies il·legals en tot el recinte del col·legi, així com en les sortides i viatges organitzats.
 • Igualment, està prohibit menjar, mastegar xiclet o consumir begudes durant el temps de docència, llevat que es tracti de casos de necessitat mèdica que hauran de rebre prèviament l’autorització del professor/a.
 • Està prohibit a l’escola l’ús d’aparells de telefonia mòbil i altres aparells electrònics; per tant, hauran de romandre desconnectats en tot moment dins del col·legi, llevat de durant les hores d’esbarjo. Altrament, seran lliurats al coordinador, que els retornarà una setmana més tard i n’exigirà el coneixement dels pares. En cas de reincidència, l’aparell serà retingut fins que el vinguin a reclamar els pares. El Col·legi no es fa responsable de la sostracció o pèrdua d’aquests aparells.
 • Semblantment, la llei de protecció de dades prohibeix fer fotografies, realitzar gravacions de veu o filmar en qualsevol espai del col·legi. Qualsevol mena d’aparell que s’empri per a aquestes activitats serà requisat, s’esborraran les dades, i no es retornarà fins que els pares vinguin a demanar-lo.

3. Seran considerades faltes greus, sancionables segons que ho contempla el Reglament de Règim Intern del Col·legi, les següents:

 • Faltes de respecte a professors, companys o personal no docent.
 • Apropiament il·lícit de béns de companys o de l’escola.
 • Sortides del col·legi sense autorització.
 • Agressions o amenaces a qualsevol membre de la comunitat educativa.
 • Consumir tabac, alcohol o substàncies estupefaents en el recinte del col·legi i en les sortides i viatges organitzats pel col·legi.
 • Desperfectes intencionats de l’immoble o del material escolar.
 • Incompliment d’un càstig.