Les característiques més importants de l’Educació Secundària Obligatòria són les següents:

  • L’etapa està dividida en una sèrie d’àrees curriculars. Tots els elements que conformen el currículum s’ordenen i es determinen seguint els principis de comprensivitat, diversitat i autonomia del Centre. Aquests principis han de permetre aconseguir l’objectiu bàsic de donar a cadascun dels alumnes, amb les seves possibilitats, la capacitat d’asslir les competències bàsiques que possibiliten el seu desenvolupament personal i la seva incorporació a la societat. També han de permetre la inclusivitat, és a dir, la integració de tots i cadascun dels alumnes en el tarannà normal del Col·legi sense cap mena d’exclusió.
  • com a conseqüència, cada Centre ha d’adequar el currículum a les característiques del seu alumnat i el seu entorn. Aquí prenen gran imporància factors com la flexibilitat d’aquest currículum, l’acció tutorial, les possibles mesures d’atenció a la diversitat plantejades pels equips docents, i l’acció del departament d’orientació

Es tracta d’una etapa clau del sistema educatiu, en la mesura que no solament s’ha de preparar els alumnes perquè puguin incorporar-se a la vida activa assumint els seus deures i exercint els seus drets, sinó que també és el fonament de tots els ensenyaments post-obligatoris, tant els de formació professional específica com els de batxillerat.

El currículum de l’ESO s’organitza en matèries.

Les matèries comunes en els tres primers cursos de l’ESO són:

Ciències de la naturalesa
Ciències socials, geografia i història.
Educació física.
Educació per a la ciutadania i els drets humans.
Educació visual i plàstica.
Llengua catalana i literatura.
Llengua castellana i literatura.
Llengua estrangera.
Matemàtiques.
Música.
Tecnologia.
Religió.

A part, cada curs disposarà d’unes matèries optatives que cada Centre dissenya. Les del Col·legi Sant Miquel es troben en un altre apartat d’aquesta pàgina web.

A 4t curs, les matèries comunes són:

Ciències socials, geografia i història.
Educació ético-cívica.
Educació física.
Llengua catalana i literatura.
Llengua castellana i literatura.
Llengua estrangera.
Matemàtiques.
Religió.

A més a més, els alumnes hauran d’escollir 3 de les següents matèries específiques:
Biologia i geologia, Física i química, Informàtica, Tecnologia, Llatí, Música, Tecnologia, Educació visual i plàstica, Segona llengua estrangera.
Al llarg del 4t curs també s’haurà de fer, en horari no lectiu, un projecte de recerca en grup.