La unitat organitzativa bàsica dels alumnes és el grup-classe, que es manté estable per a la realització de les matèries comuns. Però no passa el mateix amb les matèries optatives, específiques i el projecte de recerca. La llibertat d’opció dels alumnes provocarà la formació de grups més reduïts i diferents del grup-classe per a la realització d’aquestes matèries.

  3.1. El pla d’acció tutorial

 L’acció tutorial té, entre altres, una vessant essencialment orientadora, sobretot quan es tracta de facilitar als alumnes la presa de decisions davant distintes opcions educatives i la transició al món laboral. Aquest és el cas de l’Educació Secundària Obligatòria.

 L’abast de l’acció tutorial, entesa com a responsabilitat de tots els professors, té tres vessants que es complementen:

 •  la preparació per a la vida, que comporta mantenir conne­xió amb l’en­torn dels alumnes i preparar-los per al futur que els espera i que ells mateixos hauran de configurar;

 •  l’assessorament curricular, que comporta el seguiment dels processos d’aprenentatge dels alumnes i de l’avaluació contínua amb vista a fer en el moment oportú la proposta d’adaptacions o diversificacions curriculars,

 •  l’orientació dels alumnes perquè facin rendir al màxim els processos d’aprenentatge mitjançant l’ús d’estratègies adequades.

 El responsable directe de dur a terme l’acció tutorial és el professor-tutor, però comptarà amb la col·laboració dels altres profes­sors del cicle, ja que l’acció tutorial és cosa de tots els profes­sors que imparteixen la docèn­cia a un grup d’alumnes.

Tots els alumnes realitzen una activitat de tutoria que representa una hora setmanal amb el/la tutor/a del grup.

3.2. Organigrama de l’ESO

 L’organització de l’ESO a la nostra comunitat educativa comporta els següents càrrecs de coordinació:

 Delegats de curs i consellers de classe

 A cada grup-classe, hi ha un delegat, un sotsdelegat i tres consellers escollits democràticament pels seus companys. Representen unipersonalment o col·lectivament la classe per delegació dels seus companys. Vetllen per la bona harmonia, el bé comú i la sana convivència entre tots plegats. Col·laboren amb el tutor i els professors en tasques de funcionament del grup-classe i de l’aula.

 Tutors

 El professor-tutor, un per classe, imparteix la matèria de tutoria i és la via d’enllaç entre els alumnes, llurs famílies i el Col·legi. Al ser responsable directe de dur a terme l’acció tutorial compta amb la col·laboració dels altres professors que imparteixen la docència al grup d’alumnes.

  Departament d’orientació psicopedagògica

 Vetlla per l’orientació i assessorament a professors, alumnes i famílies en les diferents necessitats educatives que van sorgint. El Sr. Guillermo Merino és el responsable de l’aula de suport i la Sra. Ester Carvajal s’encarrega del servei de psicologia, que inclou la realització de les proves psicotècniques de 2n i 4t. La Sra. Marisa Barrientos col·labora, com a cap del departament d’orientació, en la programació de l’acció tutorial i el seguiment de l’avaluació madurativa dels alumnes.

 Coordinadors de cicle

 Els coordinadors de cicle són responsables del bon funcionament del grup d’alumnes adscrits al seu càrrec. El Sr. Joan López vetlla especialment pels alumnes de 1r i 2n d’ESO i la Sra. Loli Martos vetlla pels alumnes de 3r i 4t d’ESO. Entre les seves funcions estan respondre de l’ordre i la disciplina dels alumnes i la coordinació de les activitats dels cursos del seu cicle o de l’etapa quan calgui. També coordinen l’equip de tutors i professors en col·laboració amb el cap d’estudis.

 Coordinador de Pastoral

 Existeix un departament de Pastoral, coordinat pel Sr. Víctor Gregorio, que s’encarrega de totes les activitats d’animació cristiana del Col·legi: convivències religioses, temps litúrgics, eucaristies, activitats i campanyes d’ajuda als marginats i necessitats del nostre entorn…  El departament de pastoral també té vocals. Els vocals de Pastoral de l’ESO són en Ferran Homar i la Loli Martos.

Cap d’estudis de secundària

El cap d’estudis de secundària (ESO i Batxillerat) és el Sr. Sergi Grau, màxim responsable de les dues etapes. S’encarrega de l’organització i de la coordinació general de les activitats educatives i vetlla pel bon funcionament d’aquestes amb la col·laboració dels coordinadors de cicle, dels tutors i dels professors.

 Director

 El Sr. Raimon Sucarrats és el director general del Col·legi.

Representant de la titularitat

El Sr. Cristóbal Moyano és el representant de l’entitat titular, Missioners del Sagrat Cor en el Centre.