Avaluació

L’avaluació és una part integrant de tot el procés d’aprenentatge i realitza una funció específica en començar aquest procés (avaluació inicial) , al llarg de tot el procés d’aprenentatge (avaluació contínua del procés) i en acabar el procés (avaluació final). L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes és global, contínua, formativa i integradora. A més, l’avaluació sempre haurà de ser necessàriament un treball en equip.

Els continguts d’ensenyament establerts en el currículum són de tres tipus que es complementen:

•  els conceptes, conjunt de fets, objectes o símbols que tenen certes característiques comunes (el que cal saber). Per exemple: saber l’alfabet i l’ordre de les lletres.

•  els procediments, conjunt de tècniques, destreses, habilitats i mètodes que assimila i usa l’alumne/a en el seu procés d’aprenentatge (varietats del saber fer teòric i pràctic). Per exemple: saber utilitzar el diccionari per buscar el significat de les paraules.

•  les actituds i valors, respecte a uns determinats valors i normes (voler fer). Per exemple: utilitzar el diccionari quan es troba una paraula desconeguda.

En els butlletins que es reparteixen trimestralment a les famílies no cal que hi constin aquests tres tipus decontinguts. Les qualificacions seran numèriques (1-10) i acompanyades per la terminologia típica (Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent), i per aquelles observacions que els professors vulguin indicar..

Promoció

A l’ESO per passar al curs següent cal que l’alumne/a demostri haver assolit un nivell de maduresa i unes capacitats suficients. Els criteris amb els quals es decideix la promoció de curs són els següents:

•  Avaluació personal de cada alumne/a: es valora el progrés en l’adquisició dels coneixements, el domini dels procediments treballats, el treball realitzat, l’esforç, la dedicació i la maduresa de cadascú.

•  Superació de les matèries comunes i optatives: cal tenir-les totes aprovades o, com a màxim, haver-ne suspès una o dues.

•  Recuperació de les matèries suspeses: poden ser superades durant el curs mitjançant un d’aquests mecanismes de recuperació:

•  Aprovant exàmens de recuperació.

•  Aprovant altres avaluacions de la mateixa matèria.

•  Altres procediments que el professor/a hagi fet constar en els criteris d’avaluació.

L’avaluació final de cada curs comporta la decisió sobre les qualificacions que els alumnes trauran a cada assignatura.

Les decisions sobre la promoció de l’alumne/a les pren de manera col·legiada l’equip docent, un cop realitzades les proves extraordinàries. Aquestes proves, que es realitzaran durant el mes de setembre, s’han de considerar proves de suficiència, per a la superació de matèries que no han estat aprovades amb l’avaluació contínua.

Perquè l’alumne/a pugui accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les matèries siguin positives, amb dues excepcions com a màxim. En el darrer curs de l’etapa, 4t d’ESO, un alumne/a haurà de superar positivament totes les matèries per promocionar cap a Batxillerat o Cicles Formatius

L’alumne/a que en finalitzar el curs no compleixi els requisits per passar el següent haurà de repetir el curs.

En acabar l’ESO s’obté el Graduat en Educació Secundària.

Els criteris d’avaluació es poden trobar a la carpeta que els alumnes tenen assignada al moodle del Col·legi.