ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

L’assistència a totes les classes és un dret i un deure de tots els alumnes. La responsabilitat d’un alumne/a comença en arribar amb puntualitat a l’escola. La puntualitat és un signe de respecte vers la vida en comú i una condició indispensable per a l’aprofitament de l’estudi. 

 1. Si un alumne/a no pot assistir a classe, els pares han de comunicar el motiu al coordinador/a, mitjançant nota escrita, correu electrònic o per telèfon, el motiu que ha generat la no assistència del fill/a al Col·legi. És convenient fer-ho abans de les 10 del matí del dia en què es produeix l’absència.
 1. Les faltes d’assistència formen part de l’expedient de l’alumne/a i la no deguda i immediata justificació o la descurança reiterada comporta l’incompliment de les normes de convivència i pot comportar sancions.
 1. L’ alumne/a té el deure d’arribar puntual a l’escola. És una obligació de tots els alumnes justificar els retards amb una nota escrita que descrigui els motius que l’han generat.
 1. Si per qualsevol motiu un alumne/a ha de sortir del Col·legi durant l’horari escolar, haurà de presentar una nota al coordinador/a en la qual els pares exposaran el seu motiu. El coordinador/a donarà l’autorització perquè l’alumne/a pugui absentar-se  del Col·legi.

FUNCIONAMENT A L’AULA

 1. És necessari que a l’aula hi hagi un clima adient per tal d’afavorir el treball i la continuïtat de la tasca educativa. El temps de classe forma part de la “jornada de treball de cada alumne/a”. En el recinte escolar ha d’existir un clima de treball i respecte.
 1. L’alumne/a té el deure de respectar en tot moment el professor/a i seguir les seves indicacions.
 1. En començar la classe l’alumne/a ha de ser suficientment responsable per iniciar la feina i mostrar respecte per l’estudi dels seus companys/es.
 1. Tot alumne/a té l’obligació de respectar les pertinences dels companys/es de classe, per tant es considerarà una falta greu fer ús del material d’un company/a sense el seu consentiment.
 1. La classe ha d’estar neta i ordenada en tot moment. La conservació en bon estat de l’aula és responsabilitat del grup d’alumnes que hi conviuen.
 1. L’alumne/a no ha de sortir de l’aula si no té permís del professor/a per tant en els canvis de classe queda prohibit passejar-se pels passadissos, tret que el canvi de matèria ho exigeixi.
 1. Tot alumne/a ha d’assistir a l’hora sencera de classe, per tant disposarà del temps de pati per anar al lavabo. No podrà sortir de la classe, tret de casos urgents i sempre amb el permís del professor/a que en aquell moment és a l’aula.
 1. Per al bon funcionament de la classe i per aconseguir un bon seguiment acadèmic, l’alumne/a té l’obligació de portar els llibres i material que en cada assignatura se li exigeixin.
 1. Copiar en un examen és una mostra d’insolidaritat amb els companys i manca de respecte amb el professorat. Quan un/a alumne/a és trobat en un examen copiant o amb possessió de material fabricat per copiar, serà suspès en aquesta prova i aquest fet serà comunicat a la família

FUNCIONAMENT D’ÀMBIT GENERAL

 1. Els desplaçaments pel recinte del Col·legi s’han de fer de forma ordenada. S’ha de vetllar especialment en les entrades i sortides, al pujar i baixar les escales i en els canvis de classe.
 1. Els passadissos, les escales i les aules no són llocs  d’esbarjo. L’esbarjo es farà sempre en el recinte del pati. Només en situacions especials (com en dies de pluja) s’utilitzaran altres espais.
 1. És una falta greu no tenir cura de les instal·lacions, mobiliari i material escolar. Si un alumne/a causa algun desperfecte n’haurà d’assumir les responsabilitats.
 1. El telèfon és un aparell útil que s’ha de saber emprar. L’alumne/a pot sol·licitar permís per trucar per telèfon en casos urgents i de necessitat justificada.
 1. El Col·legi prohibeix l’ús del telèfon mòbil i altres aparells (MP3, PDA…). Per tant es declina qualsevol responsabilitat en cas de pèrdua o sostracció d’aquests aparells. És una falta greu que els alumnes filmin o fotografiïn amb els seus telèfons mòbils o càmeres dins del recinte del Col·legi sense el consentiment dels professors
 1. Tot alumne/a té l’obligació de mantenir nets tots els espais del Col·legi (patis, menjadors, lavabos, passadissos, escales…) S’han de llençar sempre les deixalles a la paperera.
 1. Es considerarà una falta greu tocar els elements de seguretat (com ara extintors) que hi ha instal·lats en el recinte escolar.
 1. Tot alumne/a ha de fer ús de la paraula com a mitjà de comunicació i diàleg. Cal estalviar l’insult i la grolleria. Cal ser respectuosos i educats amb qualsevol membre de la comunitat educativa i col·laborar en la creació d’un ambient de convivència i diàleg que afavoreixi la tasca de tothom. Els més grans han de ser especialment respectuosos amb els companys/es més petits/es
 1. La neteja i la higiene són uns valors per a la persona, així com el coneixement de quina vestimenta és apropiada per assistir a l’aula. En conseqüència, d’acord amb el Caràcter Propi del Centre, cal evitar tot allò que desdigui de l’estil que el defineix. Així doncs, no es pot venir a l’escola amb talls de cabell estrafolaris (parcialment rapat, crestes, missatges, etc), cabells tenyits amb colors estridents, roba estripada, pantalons, faldilles, jerseis i samarretes excessivament curts o que ensenyin de forma conspícua la roba interior, així com calçat o roba apropiats per anar a la platja o a activitats de lleure però no per assistir a un centre docent. No es podrà portar roba d’equips esportius, o amb missatges que facin apologia de substàncies estupefaents, ideologies polítiques i comportaments antireligiosos. L’ús del xandall està reservat a les activitats esportives.

L’escola prega als pares que no permetin als seus fills/es l’ús de piercings o altres ornaments innecessaris.

 1. Per higiene i respecte queda prohibit mastegar xiclet dins l’àmbit escolar
 1. No es pot jugar ni formar grups a les rodalies del Col·legi perquè dificulta la circulació de les altres perso­nes. Els alumnes s’han de comportar amb educació fora del Col·legi. Les infraccions comeses fora de l’àmbit escolar són denunciables a les autoritats competents i poden ser objecte de sanció per part del Centre.
 1. Un professor/a o persona responsable podrà retenir qualsevol objecte, l’ús del qual estigui prohibit, que distregui, que pugui ser perillós o no sigui necessari ni adient a l’esperit propi del Centre i a l’ensenyament:  revistes, còmics, walkmans, vídeo jocs, mòbils, petards, encenedors…
 1. Al menjador, cal aplicar les normes d’urbanitat i mostrar respecte a tot el personal que té cura d’aquest servei.
 1. En les sortides i excursions s’ha de tenir una conducta cívica i pròpia de bons ciutadans. Cal vetllar especialment en el comportament en els transports, la forma d’anar pel carrer (seguretat), atenció als professors/es responsables, neteja dels llocs visitats… El fet d’estar com a grup en nom i amb el nom del Col·legi fa que qualsevol infracció sigui considerada greu.
 1. La normativa vigent no permet al Col·legi administrar medicaments si no és amb prescripció facultativa.
 1. Segons la normativa vigent queda absolutament prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques així com substàncies estupefaents en tot el recinte del Col·legi i en les activitats, sortides o viatges organitzades pel Centre.

 

FALTES I SANCIONS

 

El compliment de les  normes de convivència  bàsiques fonamentades en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) afavorirà el clima adient i necessari en el desenvolupament de les activitats acadèmiques i formatives dels nostres alumnes.

No obstant això no es pot ignorar que existeixen actuacions  que alteren aquest clima i que requereixen l’aplicació d’unes sancions que seran valorades per les persones responsables en funció de la intencionalitat i la gravetat de la falta comesa, segons estableix el Reglament de règim interior (RRI) del centre. Es tindran en compte les circumstàncies que poden ser atenuants o agreujants.

 

Les eines bàsiques de comunicació entre pares, tutors i professors seran: l’agenda i l’entrevista. Les sancions, segons la gravetat, es comunicaran mitjançant l’agenda, l’avís, l’avís disciplinari i l’expedient disciplinari.

 

FALTES LLEUS

 

Es consideraran faltes de caràcter lleu:

 

 1. Faltes esporàdiques i no justificables de puntualitat a l’horari del Col·legi.
 2. No justificar alguna falta d’assistència a classe o altres activitats organitzades pel Centre.
 3. Qualsevol acte d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa. Utilitzar un vocabulari i expressions poc adequades.
 4. Qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament normal de les activitats del Centre.
 5. El deteriorament no greu, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa..
 6. Qualsevol acte o actitud que, a criteri del professor/a corresponent o del tutor/a,  pertorbin de manera lleu el normal desenvolupament de les activitats del Centre: actes d’indisciplina i desordre, no presentar treballs, tenir una actitud negativa davant l’estudi, no vestir adequadament, no portar l’agenda o no tenir-la en condicions…

 

 • L’agenda és el mitjà de comunicació entre la família i el professor o el tutor i, a més a més,  l’eina que es farà servir per comunicar tota mena de faltes de caràcter lleu. És obligació de l’alumne/a fer un ús correcte de l’agenda escolar:  s’ha de mantenir neta i sempre al dia, amb la  informació que cada un dels professors dóna en la seva matèria. L’agenda s’haurà de tenir sempre a disposició quan un professor/a la sol·liciti.

 

SANCIONS O MESURES CORRECTORES DE LES FALTES LLEUS (RRI, art. 104,2)

 

      – Amonestació oral.

      – Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director docent.

      – Privació del temps d’esbarjo.

      – Amonestació escrita, que serà donada a conèixer als pares o representants legals de l’alumne si aquest és menor d’edat.

      – Permanència al Centre fora de l’horari lectiu, realitzant tasques escolars.

      – Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu i per un període no superior a dues setmanes, i/o reparació econòmica dels danys causats al material del Centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.

      – Suspensió del dret a participar en activitats no lectives del centre per un període màxim d’un mes.

      – Canvi de grup per un període màxim d’una setmana.

      – Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius, durant el qual l’alumne romandrà en el Centre i realitzarà els treballs acadèmics que se li encomanin.

 

FALTES GREUS

Es consideraran faltes greus:

 

 1. Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa (professors, personal no docent, monitors, pares, alumnes…).
 2. L’agressió física o les amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.
 3. La suplantació de personalitat (falsificació de signatures…), en actes de la vida docent i la duplicació, falsificació o sostracció de documents i material acadèmic, així com apropiar-se de material i objectes aliens.
 4. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.
 5. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del Centre: l’habitual falta de puntualitat a l’entrada de l’escola i hores de classe;  faltes d’assistència a classe que no han estat degudament justificades; sortir del Col·legi sense permís; incompliment de càstigs; la reincidència en no portar o no mostrar l’agenda escolar quan sigui requerida per un professor/a…
 6. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del Centre, com ara portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies estupefaents… en tot el recinte del Col·legi i en les activitats, sortides o viatges organitzats pel Centre.
 7. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre: repetició freqüent d’una falta lleu.

 

 • L’avís. Amb l’avís un tutor/a comunicarà a la família qualsevol falta de caràcter greu. L’avís anirà signat pel tutor/a que comunica la incidència i pel coordinador/a, que n’estarà al corrent. Aquest comunicat ha d’estar signat pels pares i s’arxivarà en l’expedient l’alumne/a. La reincidència d’avisos pot ser  un motiu que generi l’obertura d’un avís disciplinari.

 

 • L’avís disciplinari. Quan un alumne/a comet una falta de caràcter greu o molt greu serà sancionat amb un avís disciplinari. El professor/a comunicarà la falta al consell de convivència i disciplina format pel cap d’estudis, el coordinador/a de cicle i el tutor/a de l’alumne. Els membres que formen aquest consell valoraran la gravetat de la falta comesa, decidiran la sanció i redactaran l’avís disciplinari que serà lliurat a la família.

 

 • L’expedient disciplinari. A més de l’avís disciplinari, la Direcció del Centre té la possibilitat d’obrir un expedient disciplinari de caràcter oficialper donar resposta a comportaments que perjudiquin greument la convivència. En aquests casos se seguirà el procés marcat per la legislació vigent. i s’aplicarà la sanció, que pot suposar la suspensió del dret d’assistir al Col·legi.

 

SANCIONS O MESURES CORRECTORES DE LES FALTES GREUS (RRI, art. 108, 2)

 

Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari lectiu i per un període no superior a dos mesos, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del Centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.

      – Suspensió del dret a participar en activitats educatives de caràcter no lectiu organitzades pel centre durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

      – Canvi de grup o classe de l’alumne.

      – Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars.

      – Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un període que no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics en el supòsit de privació del dret d’assistència. El Centre, mitjançant el tutor o tutora, lliurarà a l’alumne o alumna un pla de les activitats que ha de realitzar i establirà les fórmules de seguiment i control durant els dies de no assistència al Centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.

      – Inhabilitació per cursar estudis en el centre pel període que resti fins al final del corresponent curs acadèmic.

      – Inhabilitació definitiva per a cursar estudis en el Centre.