El treball de síntesi és una matèria interdisciplinar i obligatòria. Es pretén  aplicar a una situació pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del currículum. En la seva realització es valora si l’alumne sap organitzar el seu treball, si col·labora en equip i si aplica la teoria a la resolució de casos pràctics.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO realitzen anualment el treball de síntesi fora de l’escola. Cada nivell, per separat, comparteix activitats interdisciplinars al llarg de cinc dies lectius, que conclouen amb un exposició davant d’un tribunal de tot allò que han après. El tribunal que examina els alumnes està format pels professors que els han acompanyat en les activitats.

 El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Al llarg del treball, l’alumne haurà de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Aquest any, els treballs i crèdits de síntesi es faran en les següents dates i ubicacions:

  • 1r d’ESO: Santa Maria del Roure a Can Tonigròs. De l’11 al 15 d’abril.
  • 2n d’ESO: Casa Artur Martorell de Calafell. De l’11 al 15 d’abril.
  • 3r d’ESO:  L’Espluga de Francolí a la Conca de Barberà (en anglès). De l’11 al 15 d’abril.

Els alumnes de 4t d’ESO faran, en petits grups, un projecte de recerca. Aquesta activitat l’hauran de fer fora de l’horari lectiu, però assessorats per dos professors, els Srs. Guillermo Merino i Manuel Siurana, que els guiaran en tot el procés. En les sessions de tutoria se’ls donarà informació sobre com fer un treball de recerca i després es realitzarà el projecte, vinculat a la preparació i la realització del viatge a Madrid.