Aquesta setmana han sortit els resultats de les proves externes  de 6è de Primària de la Generalitat. Com en cursos anteriors, els resultats dels nostres alumnes han estat excel·lents, i s’afegeixen als bons resultats que vam obtenir a 4t d’ESO. Els nostres alumnes es troben majoritàriament en la franja alta, molt per sobre de la mitjana de Catalunya i dels centres de la nostra tipologia, en totes les competències avaluades, que són Català, Castellà, Anglès, Matemàtiques, i Científico-tecnològica. Podem congratular-nos pels resultats globals obtinguts, que ens esperonen a continuar en la línia pedagògica de rigor acadèmic que ens caracteritza.

El Departament d’Ensenyament impulsa aquesta prova que avalua algunes de les competències bàsiques que els alumnes de 6è de Primària i de 4t d’ESO necessitaran tant per seguir estudiant com per entrar al món laboral: comprendre el que llegeixen, expressar-se amb claredat i correcció, tenir un domini bàsic d’una llengua estrangera i resoldre problemes matemàtics, tecnològic i científics semblants als de la vida quotidiana.